Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A Krones Hungary Kft. (székhely: 4002 Debrecen, Hermann Kronseder utca 1., cégjegyzékszám: 09-09-029157, a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a hozzá pályázók személyes adatainak a védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguknak a tiszteletben tartását. A Társaság a rá bízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság tájékoztassa a vele kapcsolatba kerülő pályázókat, mint érintetteket az általános adatvédelmi irányelveiről és speciális adatvédelmi szabályairól az alábbi adatkezelések tekintetében:

 • Pályázói Adatok kezelése
 • Cookie-k használata a Társaság honlapján

A jelen tájékoztató a fenti adatkezelésekkel érintett személyes adatokra, a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyekre, mint érintettekre vonatkozik.

1.    ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

1.1.    Személyes adatai kezelésére jogosult szervezet:

Név: Krones Hungary Kft.

Cím: 4002 Debrecen, Hermann Kronseder utca 1.

E-mail: hr@krones.hu

Képviseli: Mikus Anna Sára

1.2.    A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Társaság jogosult.

Amennyiben a pályázó magán munkaerő-közvetítőn keresztül került kapcsolatba a Társasággal, úgy a pályázó adatait ez a magán-munkaerő-közvetítő továbbította a Társaság részére, a pályázó erre vonatkozó felhatalmazása alapján. A Társaság általi adatkezelés ilyen esetben onnantól valósul meg, és vonatkozik rá jelen tájékoztató, hogy a pályázó adatai a Társaság erre biztosított rendszerébe a magán munkaerő-közvetítő által feltöltésre kerültek.

1.3.    Az érintett jogai

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén a Társaság által kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és adataihoz hozzáférni.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok.

 • Kiegészítéshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

 • Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kezelését korlátozni.

 • Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a Társaság adatkezelése a pályázó erre irányuló kifejezett kérésén és hozzájárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni.

 • Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy a Társaság ezen adatokat másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa.

 • Törléshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 • úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése a megfelelő pályázó kiválasztása vagy a munkaszerződés megkötése céljából már nem szükséges;
 • úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Társaság jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
 • a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.

A pályázó a jogait a Társaság felé a megjelölt e-mail címre történő üzenet küldésével tudja gyakorolni.

1.4.    Jogorvoslat

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy adatait a Társaság jogellenesen kezeli, jogosult a Társaságnál - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Társaság az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

2.    PÁLYÁZÓI ADATOK KEZELÉSE

2.1.    A kezelt adatok köre

A Társaság kizárólag a pályázók önéletrajzában feltüntetésre került személyes adatokat (pl. név, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettségre vonatkozó adatok egyéb szaktudásra vonatkozó információ), a pályázó vagy a magán munkaerő-közvetítő által a HRMaster rendszerében megadott adatokat, továbbá a regisztráció kapcsán a pályázó részére generált felhasználónevet és a pályázó által megadott e-mail címet kezeli. A regisztráció a HRMaster-en keresztül történik, ami egy internetes tartalom-menedzsment rendszer, olyan online felület, ahol a pályázók önéletrajza és személyes adatai tárolásra kerülnek.

2.2.    Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kezelésére az érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a megfelelő pályázó kiválasztása céljából kerül sor.

A pályázó adatainak a HRMaster-re történő rögzítését követően a pályázónak 30 napon belül el kell fogadnia a jelen adatkezelési tájékoztatót, amivel a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a hozzájárulását adja. Ennek elmaradása esetén a pályázó adatai a határidő elteltével, vagy a jelen tájékoztató el nem fogadásával automatikusan törlésre kerülnek.

2.3.    Az adatkezelés időtartama

A Társaság az érintett személyes adatait elsősorban az adott pozícióra megfelelő pályázó kiválasztásáig szükséges ideig kezeli. Amennyiben a pályázó egy pozícióra sem jelentkezik, jelentkezését elutasítják, vagy jelentkezését maga törli, úgy a Társaság az érintett személyes adatait azok átadásától számított 365 napig kezeli, amely idő elteltével automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha az adatkezelés időtartamát a pályázó újabb hozzájárulás megadásával további 365 napra meghosszabbítja.

2.4.    Az adatkezelésre vonatkozó egyéb információ

Személyes adatait Társaságunk elkülönített tárhelyen (HRMaster tárhelyszolgáltatás) tárolja, azt a pályázó egyéni felhasználói fiók útján bármikor megtekintheti. A regisztrációt követően az adatai helyesbítését, törlését a Társaságtól kérheti, a megjelölt e-mailcímre küldött üzenet útján.

A személyes adataihoz a HRMaster rendszerbe történő regisztrációt követően az Evolution Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u 12., cégjegyzékszám: 05-09-014424) mint a HRMaster szoftver szerzői jogait bíró és a rendszer karbantartását végző adatfeldolgozó hozzáféréssel rendelkezik.

A pályázó által feltöltött adatok, önéletrajz, egyéb dokumentumok kezelését a Társaságon kívül az a magán munkaerő-közvetítő is végzi, amely útján a pályázó a Társasággal kapcsolatba került (ha ilyen van). 

3.    COOKIE-K KEZELÉSE

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében, így a Társaság nem kezel a sütik kapcsán személyes adatot. Az aktuálisan használt sütikről a Társaság minden esetben tájékoztatja a felhasználókat.

3.1.    A használt sütik

A süti megnevezése: WSID

 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása
 • Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre: azonosítószám
 • Az adatkezelés időtartama: 150 perc

A süti megnevezése: cookieconsent_dismissed

 • Az adatkezelés célja: a süti-használat jóváhagyásának rögzítése
 • Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre: dátum, időpont
 • Az adatkezelés időtartama: 365 nap

A pontos érvényességi idővel rendelkező sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A Krones Hungary Kft. (székhely: 4002 Debrecen, Hermann Kronseder utca 1., cégjegyzékszám: 09-09-029157, a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a hozzá pályázók személyes adatainak a védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguknak a tiszteletben tartását. A Társaság a rá bízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság tájékoztassa a vele kapcsolatba kerülő pályázókat, mint érintetteket az általános adatvédelmi irányelveiről és speciális adatvédelmi szabályairól az alábbi adatkezelések tekintetében:

 • Pályázói Adatok kezelése
 • Cookie-k használata a Társaság honlapján

A jelen tájékoztató a fenti adatkezelésekkel érintett személyes adatokra, a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyekre, mint érintettekre vonatkozik.

1.    ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

1.1.    Személyes adatai kezelésére jogosult szervezet:

Név: Krones Hungary Kft.

Cím: 4002 Debrecen, Hermann Kronseder utca 1.

E-mail: hr@krones.hu

Képviseli: Mikus Anna Sára

1.2.    A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Társaság jogosult.

Amennyiben a pályázó magán munkaerő-közvetítőn keresztül került kapcsolatba a Társasággal, úgy a pályázó adatait ez a magán-munkaerő-közvetítő továbbította a Társaság részére, a pályázó erre vonatkozó felhatalmazása alapján. A Társaság általi adatkezelés ilyen esetben onnantól valósul meg, és vonatkozik rá jelen tájékoztató, hogy a pályázó adatai a Társaság erre biztosított rendszerébe a magán munkaerő-közvetítő által feltöltésre kerültek.

1.3.    Az érintett jogai

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén a Társaság által kezelt adatairól felvilágosítást kérni, és adataihoz hozzáférni.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok.

 • Kiegészítéshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

 • Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a kezelését korlátozni.

 • Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a Társaság adatkezelése a pályázó erre irányuló kifejezett kérésén és hozzájárulásán alapul, az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni.

 • Hozzáférés az adatokhoz, adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá kérheti, hogy a Társaság ezen adatokat másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa.

 • Törléshez való jog

Az érintett jogosult a Társaság által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 • úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése a megfelelő pályázó kiválasztása vagy a munkaszerződés megkötése céljából már nem szükséges;
 • úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Társaság jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá;
 • a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik.

A pályázó a jogait a Társaság felé a megjelölt e-mail címre történő üzenet küldésével tudja gyakorolni.

1.4.    Jogorvoslat

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy adatait a Társaság jogellenesen kezeli, jogosult a Társaságnál - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Társaság az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

2.    PÁLYÁZÓI ADATOK KEZELÉSE

2.1.    A kezelt adatok köre

A Társaság kizárólag a pályázók önéletrajzában feltüntetésre került személyes adatokat (pl. név, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettségre vonatkozó adatok egyéb szaktudásra vonatkozó információ), a pályázó vagy a magán munkaerő-közvetítő által a HRMaster rendszerében megadott adatokat, továbbá a regisztráció kapcsán a pályázó részére generált felhasználónevet és a pályázó által megadott e-mail címet kezeli. A regisztráció a HRMaster-en keresztül történik, ami egy internetes tartalom-menedzsment rendszer, olyan online felület, ahol a pályázók önéletrajza és személyes adatai tárolásra kerülnek.

2.2.    Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kezelésére az érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a megfelelő pályázó kiválasztása céljából kerül sor.

A pályázó adatainak a HRMaster-re történő rögzítését követően a pályázónak 30 napon belül el kell fogadnia a jelen adatkezelési tájékoztatót, amivel a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a hozzájárulását adja. Ennek elmaradása esetén a pályázó adatai a határidő elteltével, vagy a jelen tájékoztató el nem fogadásával automatikusan törlésre kerülnek.

2.3.    Az adatkezelés időtartama

A Társaság az érintett személyes adatait elsősorban az adott pozícióra megfelelő pályázó kiválasztásáig szükséges ideig kezeli. Amennyiben a pályázó egy pozícióra sem jelentkezik, jelentkezését elutasítják, vagy jelentkezését maga törli, úgy a Társaság az érintett személyes adatait azok átadásától számított 365 napig kezeli, amely idő elteltével automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha az adatkezelés időtartamát a pályázó újabb hozzájárulás megadásával további 365 napra meghosszabbítja.

2.4.    Az adatkezelésre vonatkozó egyéb információ

Személyes adatait Társaságunk elkülönített tárhelyen (HRMaster tárhelyszolgáltatás) tárolja, azt a pályázó egyéni felhasználói fiók útján bármikor megtekintheti. A regisztrációt követően az adatai helyesbítését, törlését a Társaságtól kérheti, a megjelölt e-mailcímre küldött üzenet útján.

A személyes adataihoz a HRMaster rendszerbe történő regisztrációt követően az Evolution Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u 12., cégjegyzékszám: 05-09-014424) mint a HRMaster szoftver szerzői jogait bíró és a rendszer karbantartását végző adatfeldolgozó hozzáféréssel rendelkezik.

A pályázó által feltöltött adatok, önéletrajz, egyéb dokumentumok kezelését a Társaságon kívül az a magán munkaerő-közvetítő is végzi, amely útján a pályázó a Társasággal kapcsolatba került (ha ilyen van). 

3.    COOKIE-K KEZELÉSE

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében, így a Társaság nem kezel a sütik kapcsán személyes adatot. Az aktuálisan használt sütikről a Társaság minden esetben tájékoztatja a felhasználókat.

3.1.    A használt sütik

A süti megnevezése: WSID

 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása
 • Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre: azonosítószám
 • Az adatkezelés időtartama: 150 perc

A süti megnevezése: cookieconsent_dismissed

 • Az adatkezelés célja: a süti-használat jóváhagyásának rögzítése
 • Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre: dátum, időpont
 • Az adatkezelés időtartama: 365 nap

A pontos érvényességi idővel rendelkező sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. 

       
V.2.0.7108.36888

                                               


                       


                               


Aktuális szerepköröm